Thursday, January 8, 2015

Prayer: "Our Father" Transliterated into English from Arabic

'Abaana' aledhii fi-es-semawaat

liyetegades ismuuka

liyet maalekuteka

litekuun meshiyetuka kama fi-es-sema kadhaalika 'ala el-ardh

a'tiinaa khubzenaa kafaafa yawmiinaa wa 'aarr'fr lena dhenubna was khatayenaa

kama naHnu nakhferu liman a'khTa' wa 'asa' ileyna

we-la tud'khiilna fi-t0tejaareb laakin nedjiinaa min-es-shar'ir

li'enalek el mulek, wel-quah, wel-mejd

ila abed el-abediin. Amiin.

No comments:

Post a Comment